کنگره چاقی و متابولیک دانشگاه علوم پرشکی

کنگره چاقی و متابولیک دانشگاه علوم پرشکی

تاریخ  30 آذر ماه لغایت ۲ دی ماه سال ۱۴۰۱

اجرایی تشریفات برای کل سالن