نمایشگاه مبلمان ۱۴تا ۱۷ تیر

اجرای ۸ کافی شاپ در این تاریخ از جنله شرکت های نیلپر، مبلیران، ایاز و…