نمایشگاه لوازم تحریر شهر افتاب تیر 1402

نمایشگاه لوازم تحریر شهر افتاب تاریخ ۳۰ تا  ۳ تیر ماه

اجرای تشریفات برای ۶ شرکت از جنله شرکت بزرگ سی کلاس و تشرفات برای شرکت برگزارکننده نمایشگاه پیک تحریر