نمایشگاه قیر و آسفالت

تاریخ  29 آبان لغایت 2 آذرماه سال ۱۴۰۱

تشریفات نمایشگاهی زینو