نمایشگاه قیر و اسفالت آذر 1401

نمایشگاه قیر و آسفالت

تاریخ  29 آبان لغایت 2 آذرماه سال ۱۴۰۱

تشریفات نمایشگاهی زینو

پذیرایی نمایشگاهی زینو در نمایشگاه قیر و آسفالت