نمایشگاه سنگ خرداد 1402

نمایشگاه سنگ

تاریخ  8 لغایت 12 خرداد سال 1402

واقع در نمایشگاه شهر آفتاب

اجرای تشریفات برای 8 غرفه

اسپانسر کلی نمایشگاه و برندهای مطرح در عرصه سنگ