نمایشگاه حمل و نقل تبریز

نمایشگاه حمل و نقل شهرستان تبریز

تاریخ  13 لغایت 16 دی ماه سال ۱۴۰۱

اجرای تشریفات برای 3 غرفه در نمایشگاه تبریز