نمایشگاه تجهیزات امنیتی

تاریخ  ۲۵لغایت ۲۸ مهر سال ۱۴۰۱

محل دائمی نمایشگاه مصلی