نمایشگاه ایران فارما

اجرای تشریفات برای شرکت دکتر عبیدی ۱۸ تا ۲۱

انجام تشریفات برای غرفه های اسپانسر میخک ، برکت ، تیپکو (تامین سرمایه ) ، دکتر عبیدی ، گل دارو