نمایشگاه آگروفود خرداد 1402

نمایشگاه آگروفود تاریخ ۲۶تا ۲۹ خرداد ماه

تامین ۴۵ نفر نیروی انسانی برای شرکت زرین صنعت خوشبخت در نمایشگاه آگروفود تاریخ ۲۶تا ۲۹ خرداد ماه