نخستین نمایشگاه محصولات دانش بنیان در حوزه غذا دارو و تجهیزات پزشکی

تاریخ  8 و 9 اسفند ماه سال ۱۴۰۱